รปภ. รักษาความปลอดภัย ท็อป

1.จัดตั้งเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบเรื่องทรัพย์สินและธุรกิจของลูกค้า จะได้รับความคุ้มครองและบริการจากเราอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

2.มิได้ก่อตั้งกิจการเพื่อ มุ่งหวังแต่กำไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐาน ผลงานในด้านการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดทั้งมีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลปกป้องทรัพย์สินรวมถึงการทำ ( CSR ) เพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลืองานสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนมีส่วนช่วยเหลือเพื่อลดการว่างงานของสังคม พัฒนาอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นอาชีพอันมีเกียรติ ที่สังคมยอมรับ ทัดเทียมนานาประเทศ

3.บริหาร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำปรึกษา วางแผนและจัดวางระบบเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น