สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ท็อป โซลูชั่น

ตั้งอยู่เลขที่ 2/11 ซอยลาดพร้าว 113 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยได้ผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

ตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561